Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

Ωτοπλαστική

Δυσμορφίες πτερυγίου ωτός (αφεστώτα ώτα) αλλά και άλλων τμημάτων του μπορούν να αποκατασταθούν με την ωτοπλαστική. Πρόκειται για μικρής διάρκειας χειρουργική επέμβαση με άμεσα αποτελέσματα. Η επέμβαση αυτή μπορεί να διενεργηθεί από πολύ μικρή ηλικία.

  

Copyright © 2013 aesthetic-medicine.gr 

All Rights Reserved.